บุคลากรของเรา

ดูแลผู้สูงอายุ

คุณจิราภา เริ่มภักตร์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

oldie care

คุณภษมน สุวรรณศรี

ผู้ช่วยพยาบาล

ดูแล ผู้สูงวัย

คุณจารุวรรณ สมบูรณ์ทรัพย์

ผู้ช่วยพยาบาล

ผู้ช่วยผู้สูงอายุ

คุณพัชรกิจต์ บัวแสง

ผู้ช่วยดูแลคนไข้

oldie care team

คุณจิราภัทร ทรัพย์บาง

ผู้ช่วยดูแลคนไข้